กิจกรรม

การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอง วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอง ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นายโชติ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนในโครงการฯ ดูแลในการสอบคัดเลือกรอบสองของนักเรียน
ขอให้นักเรียนที่เข้าสอบทุกคนโชคดีในการสอบ