กิจกรรม

ประชุมปรึกษาหารือการบริหารโครงการฯ ระหว่างผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ จัดประชุมปรึกษาหารือการบริหารโครงการฯ ระหว่างผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร
อาจารย์อาจารี นาโค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและดิจิทัลองค์กร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานุช คีรีรัฐนิคม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการประกอบการ
พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม
ผู้อำนวยการโครงการฯ
อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการ ฯ
และนายโชติ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม คณะครู และบุคลากรโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานของโครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ณ ห้องประชุม Sc1218 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ