กิจกรรม

โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน” หรือ “STEAM4INNOVATOR CENTER” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 14.15 น. โครงการ วมว. - ม.ทักษิณ ได้เข้าร่วมโครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมสำหรับเยาวชน” หรือ “STEAM4INNOVATOR CENTER” และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ นิยะสม ผู้อำนวยการโครงการฯ
อาจารย์ ดร.ปรียาลักษณ์ โคหนองบัว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โครงการ ฯ
และนายโชติ จิตขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
รองผู้อำนวยโรงเรียนฯ และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยทักษิณ
โดย โครงการ “สนามการเรียนรู้นวัตกรรมสําหรับเยาวชน”
ได้รับความร่วมมือกับ 10 โรงเรียนที่สนใจและมีความพร้อม สร้างห้องเรียนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ
สอดรับกับนโยบายชาติที่มุ่งสร้างเด็กไทยให้เป็นนวัตกร
ผ่านการนำกระบวนการ STEAM4INNOVATOR
กระบวนการที่เน้นให้เยาวชนได้ฝึกคิด ฝึกมองปัญหา และสามารถหาคำตอบในมุมใหม่ที่สร้างสรรค์ได้ ผ่าน 4 ขั้นตอนสร้างนวัตกร
  • ขั้นตอนที่ 1 STEAM + Insight (รู้ลึก รู้จริง)
  • ขั้นตอนที่ 2 Wow Idea (สร้างสรรค์ไอเดีย)
  • ขั้นตอนที่ 3 Business Model (แผนพัฒนาธุรกิจ)
  • ขั้นตอนที่ 4 Production & Diffusion (การผลิตและการกระจาย)
มีเป้าหมายในการสร้าง 50 ครูแกนนำผู้สร้างนวัตกร
ให้พัฒนาเยาวชนกว่า 2,000 คน
เพื่อการคิดค้น 50 ไอเดีย
ลงมือสร้างสรรค์ และ ปฏิบัติจริง
ต่อยอดและพัฒนาสู่ 5 ผลงานสุดยอดนวัตกรรม
เพื่อเผยแพร่ออกสู่สังคมต่อไป