ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม. 4 ในโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอง
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสอง
ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
ณ ห้อง MF1200 MF2200 และ MF1203 (ห้องสำหรับผู้ป่วย Covid-19) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โปรดนำเอกสารยืนยันสิทธิ์และเอกสารยืนยันการชำระเงิน (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
--------------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม โทร : 06-2281-8646 หรือเพจ Facebook : โครงการ วมว. - มทษ.
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ
 
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
 
หลักฐานแสดงตนในวันสอบ
1. เอกสารยืนยันสิทธ์และเอกสารยืนยันการชำระเงิน (ฉบับจริง)
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
หรือ บัตรที่ออกให้โดยราชการที่มีรูปถ่าย

=================================
เลขที่นั่งสอบ
https://drive.google.com/file/d/1PA76zr88AvqujebPWAEi1L-gAWwKwMLN/view?usp=share_link

สนามสอบ ณ ห้อง MF1200 MF2200 และ MF1203 (สำหรับผู้ป่วย Covid-19) อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

กรณีนักเรียนติด Covid-19
โปรดแจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น. ทางอีเมล : scius.tsu@gmail.com และเบอร์ : 062-281-8646

ไม่อนุญาต
1. ให้นำอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคิดเลข ปากกาแดง ปากกาลบคำผิด ไม้บรรทัด เอกสารหนังสือ เครื่องประดับทุกชนิดเข้าห้องสอบ
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ