ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างเครื่องแบบชุดนักเรียน (โครงการ วมว - ม.ทักษิณ)
ตัวอย่างเครื่องแบบชุดนักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการกำกับของมหาวิทยาลัยทักษิณ (โครงการ วมว - ม.ทักษิณ)
 
ดยมีรายละเอียดดังแนบ
1. ให้ปักอักษรย่อ ป.ท. ที่อกเสื้อเบื้องขวา ด้วยด้ายสีน้ำเงิน ปักทึบกว้าง 1 ซ.ม. สูง 1.5 ซ.ม.
2. การปักชื่อและชื่อสกุลของนักเรียนให้ปักทึบหรือเดินตัวเส้นพิมพ์ธรรมดา
สูง 1 ซ.ม. ที่อกเสื้อเบื้องขวาใต้อักษรย่อ ป.ท. ด้วยด้ายสีน้ำเงิน
3. ให้ปักเครื่องหมายบอกระดับชั้นเรียนที่ปกเสื้อด้านขวา โดยให้ปักทึบเป็นเส้นยาว 2 ซ.ม. และกว้าง 0.5 ซ.ม. ตามระดับชั้นดังนี้
 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปักด้วยด้ายสีชมพู จำนวน 1 เส้น
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปักด้วยด้ายสีชมพู จำนวน 2 เส้น
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปักด้วยด้ายสีชมพู จำนวน 3 เส้น