ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักเรียนทุนโครงการ วมว. ทุกคู่ศูนย์ เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2565
เจ้าภาพศูนย์มหาวิทยาลัยทักษิณร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญชวน #นักเรียนทุนโครงการ วมว. ทุกคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยทั้ง 19 คู่ศูนย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2565
สามารถติดตามรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านทาง
หรือช่องทางเว็บเว็บไซต์